Συμφωνητικό συνεργασίας για τον καθαρισμό των βυθών και των ακτών σε επιλεγμένα επιβαρυμένα σημεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων υπέγραψε χθες η Δήμαρχος Μερόπη Υδραίου με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας και την Aegean Rebreath.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνεργασίας, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας και η Aegean Rebreath, πρόκειται να εφαρμόσουν ένα ολιστικό μοντέλο ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και να επιτύχουν μία ολοκληρωμένη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στοχεύοντας στην ανακύκλωση και την επαναξιοποίηση τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσπάθειες θα εστιάσουν στα ακόλουθα πεδία :

  • Στην υλοποίηση ενεργειών καθαρισμού βυθών και ακτών σε επιλεγμένα επιβαρυμένα σημεία του Δήμου.

  • στην αποκομιδή και αποθήκευση των θαλάσσιων απορριμμάτων, τα οποία στην συνέχεια θα οδηγούνται προς επαναξιοποίηση ή ανακύκλωση.

  • στην ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

  • στην υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων.

  • στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών αλιείας.

  • στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων απορριμμάτων.

  • στην ανάπτυξη, ενίσχυση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας.

Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται υποστηρικτικά και η δημιουργία ενός υπαίθριου σταθμού συλλογής θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων, ο οποίος συμπληρωματικά θα υποβοηθά στην υλοποίηση αυτού του ολοκληρωμένου προγράμματος απορρύπανσης των θαλασσών, θεμελιωμένου εξ ολοκλήρου στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Αυτό θα προσφέρει παράλληλα και την δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις πηγές επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Δήμου.

Στην σχετική υπογραφή της συμφωνίας πέραν της Δημάρχου Μ. Υδραίου, τον ΟΛΚΕ εκπροσώπησε ο διευθύνοντας σύμβουλος Σπύρος Ζερβόπουλος. Παρόντες ήταν επίσης και η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Παναγιώτα Τζάννε και ο Επιστημονικός Συνεργάτης του Δήμου Βίκτωρας Δημουλής, μιας και η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στα πλαίσια συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο πρόγραμμα «100 Ευφυείς Πόλεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (100 Intelligent Cities Challenge), όπου ο Δήμος συμμετέχει με κύριο θεματικό άξονα την «Διαχείριση Αποβλήτων και την Κυκλική Οικονομία».