Υπηρεσία Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης

Αρχική / Υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σερεμέτης Ιωάννης

 

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

Σπυρίδων Κορωνάκης
 
 

Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης)

 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και  μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).
recycle-corfu-canned-garbage
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών  της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων που αναφέρονται στα προηγούμενα 1, 2, 3, 5 και 6.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών καθαριότητας και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία  των αποκεντρωμένων Γραφείων Διαχείρισης Απορριμμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.
 • Προγραμματίζει, σε συνεργασία με την Δ/νση και τους προϊσταμένους των τμημάτων για τις κανονικές άδειες του προσωπικού, την υπερωριακή απασχόληση, την εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
recycle-corfu-plastic

(Αρμοδιότητες Αποκομιδής Απορριμμάτων – Ανακυκλώσιμων υλικών,  Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων)

 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά προγράμματα και συγκροτεί α) τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών  και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και την συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης και γ) τα ειδικά συνεργεία.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα α) το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους, β) τον καθαρισμό των οδών, των λοιπών κοινοχρήστων χώρων, των Δημοτικών κτιρίων και αφοδευτηρίων του Δήμου και την συγκέντρωσή τους σε χώρους μεταφόρτωσης γ) την περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, τον καθαρισμό από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, τον καθαρισμό εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λ.π.
 • Σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα, μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος και ενημερώνει για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί  παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
 • Εποπτεύει την καλή εκτέλεση των εργασιών καθαριότητας από την δημοτική υπηρεσία, καθώς και των ανατιθεμένων εκάστοτε εργολαβιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων – ανακυκλούμενων υλικών.
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google