Ύστερα από διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προχώρησε σε σύμβαση για προμήθεια 17 οχημάτων στην Υπηρεσία καθαριότητας με σύστημα Leasing.  Πρόκειται για:

5. Απορριμματοφόρα οχήματα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κ.μ.

4. Απορριμματοφόρο οχήματα ανοικτού τύπου χωρητικότητας 4 κ.μ.

1. Τριαξονικό όχημα 26τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων

1. Τετραξονικό όχημα 33τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT) μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων

1. Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 26 τόνων 

2. Διαξονικά ανατρεπόμενα φορτηγά 10τν με γερανό και γάντζο

1. Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 10 τόνων με γερανό και αρπάγη

1. Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5 τόνων 

1. Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5 τόνων με γερανό και αρπάγη

Με την παραπάνω σύμβαση ανανεώνεται σημαντικά ο στόλος της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου και πλέον το έργο της θα επιτελείται με σύγχρονα και επαρκή μέσα. 

Να διευκρινίσουμε ότι η σύμβαση θα είναι 5ετης από την παράδοση του εξοπλισμού ενώ η ασφαλιστική κάλυψη, οι άδειες και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλαμβάνονται να διεκπεραιωθούν από την εταιρεία. 

Ο χρόνος παράδοσης των παραπάνω οχημάτων ορίζεται σε 210 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου. 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.648.824,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%