Το ερωτηματολόγιο της 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο το περιεχόμενο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων βρίσκεται σταθερά αναρτημένο και είναι συνεχώς προσβάσιμο στο ακόλουθο link: 
https://perfectwebster.wixsite.com/svakkerkyras

Το Σύμφωνο συμμετοχής στο Δίκτυο Φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων υπεγράφη σήμερα από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών από πλευράς Δήμου και εκπροσώπους είκοσι φορέων που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά το σύνολο της κοινωνικής, οικονομικής και τουριστικής πραγματικότητας του τόπου μας. Κύριο αντικείμενο του Συμφώνου αποτελεί η συναίνεση και βούληση για συνεργασία ώστε να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων ως προς τις μετακινήσεις και την προσβασιμότητα κατοίκων και επισκεπτών. 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκειμένου να προβεί στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση ενός επιτυχημένου στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα 20ετιας και με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου μεταφοράς – μετακίνησης – προσβασιμότητας κατοίκων και επισκεπτών, προχωρά στη διαδικασία αυτή με την ευρεία και ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων, των κοινωνικών ομάδων και των πολιτών. Η απαραίτητη συμμετοχή των πολιτών άλλωστε προβλέπεται σαφώς από τις ευρωπαϊκές οδηγίες (Sustainable Urban Mobility Planning Guidelines) και από την εθνική νομοθεσία (Νόμος 4599/19, ΦΕΚ 40 Α/2019 Άρθρο 22). 

Σημειώνεται ότι της υπογραφής του Συμφώνου, έχει προηγηθεί η πρώτη διαβούλευση μεταξύ φορέων με τη συμμετοχή καί των πολιτών. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η συλλογή και η ανάλυση των στοιχείων γίνεται από τον ανάδοχο – μελετητή του έργου ο οποίος και θα διαμορφώσει και την τελική πρόταση του Σχεδίου. Διευκρινίζεται ότι για την εκπόνηση της μελέτης ΣΒΑΚ, αλλά και για τη διαμόρφωσης πρότασης εφαρμογής, κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία μιας στενότερης ομάδας των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων που θα συνδιαμορφώσουν την τελική πρόταση. Η στενότερη αυτή ομάδα καλείται «Δίκτυο Φορέων», είναι εθελοντική και ο ρόλος της είναι κατεξοχήν συμβουλευτικού χαρακτήρα σε όλα τα στάδια κατάρτισης του ΣΒΑΚ έως την τελική πρόταση εφαρμογής. Τα επιμέρους στοιχεία της συμμετοχής αυτής μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων

2. Ενημέρωση συμμετεχόντων

3. Υποστήριξη της διαδικασίας υλοποίησης του ΣΒΑΚ

4. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων

Ως περιοχή παρέμβασης του ΣΒΑΚ νοείται η πόλη της Κέρκυρας και οι κύριες συνδέσεις με τις λοιπές

Δημοτικές Ενότητες.

Το Σύμφωνο Συνεργασίας

Το Σύμφωνο Συνεργασίας το οποίο υπεγράφη σήμερα αποτελεί ουσιαστικά το εναρκτήριο λάκτισμα για τη διαμόρφωση του ΣΒΑΚ καθώς Δήμος και Φορείς που εκπροσωπούνται συναίνεσαν στο να αποτελέσουν Δίκτυο Φορέων, το οποίο θα δράσει συντονισμένα, συλλογικά και συνεργατικά για 13 μήνες (έως 31-12-2022) και σε συνεχή διαβούλευση με τους πολίτες και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της περιοχής παρέμβασης, ώστε οι παραπάνω μετακινήσεις και υπηρεσίες που σχεδιάζονται, να εξασφαλίζουν και να ικανοποιούν παράλληλα και ισόρροπα τους παρακάτω τρείς βασικούς άξονες – στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιώσιμης κινητικότητας. 

  • Εξασφάλιση της κοινωνικής βιωσιμότητας και συνοχής

  • Σεβασμός της μοναδικότητας του Ιστορικού Κέντρου Κέρκυρας

  • Εξασφάλιση περιβαλλοντικής προστασίας

  • Συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Ειδικότερα οι αρχές του σχεδιασμού, αποβλέπει σε μετακινήσεις που θα:

 Είναι φιλικές στους χρήστες κάθε είδους, εξασφαλίζοντας ισότιμη και απρόσκοπτη προσπέλαση και προσβασιμότητα για όλους και για διαδοχικές γενεές.

 Συμβάλλουν με τον βέλτιστο τρόπο στην εύρυθμη και ισορροπημένη ανάπτυξη και βιωσιμότητα του Δήμου, τονώνουν την ελκυστικότητά της και αναβαθμίζουν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

 Μέσω της χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της επιλογής φιλικών στο περιβάλλον μέσων μετακίνησης και μεταφορών οδηγούν στον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης, της παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και κάθε είδους ρύπων και αποβλήτων και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις ως προς το θόρυβο και τη λειτουργία των διαφόρων δραστηριοτήτων, προς όφελος της υγείας των πολιτών.

 Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την αστική ασφάλεια, συμβάλλοντας στην κοινωνική δικαιοσύνη, στον περιορισμό των παραβατικών συμπεριφορών και των ατυχημάτων και στην προστασία της καλής υγείας των πολιτών.

 Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τονώνουν την ανταγωνιστικότητα και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα εξασφαλίζοντας την βέλτιστη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

 Βελτιστοποιούν την σχέση κόστους – οφέλους των διαφόρων δικτύων.

 Προωθούν μορφές ήπιας κυκλοφορίας, λύσεις «βιώσιμης διαχείρισης της κινητικότητας» και συλλογικής χρήσης των μεταφορικών μέσων.

 Αξιοποιούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τους κοινόχρηστους χώρους προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Επισημαίνεται ότι το συντονισμό των δράσεών του Δικτύου έχει αναλάβει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μέσω της Δημάρχου Μερόπης-Σπυριδούλας Υδραίου, με αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαο Καλόγερο.

Ν. Καλόγερος: Αταλάντευτη η πολιτική βούληση για εφαρμογή αποτελεσματικού Σχεδίου

Στη σημερινή υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας του “Δικτύου”, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Καλόγερος δήλωσε την αταλάντευτη πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου που θα δώσει τη δυνατότητα ισόρροπης και σωστής κινητικότητας στην πόλη της Κέρκυρας, φιλικής προς πολίτες και επισκέπτες και εν τέλει αποτελεσματικής λειτουργίας όπως αρμόζει σε μια σύγχρονη, τουριστική και συνάμα ιστορική πόλη η οποία περιλαμβάνει και την Παλιά πόλη της Κέρκυρας. Από την πλευρά τους, εκπρόσωποι των φορέων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επιλογή και προώθηση του συγκεκριμένου Σχεδίου από πλευράς Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και δήλωσαν βούληση για συνεργασία και ουσιαστική συμβολή στην εκπόνησή του.

Στη συνάντηση σημειώθηκε επίσης ότι θα υπάρξει συνεργασία και για παρεμβάσεις που θα γίνουν μεσοπρόθεσμα, οι οποίες θα διευκολύνουν τη ζωή κατοίκων και επισκεπτών τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή, τουριστική περίοδο. Ήδη όπως επισημάνθηκε από τον αντιδήμαρχο, προχωρούν διαδικασίες λειτουργίας Περιφερειακών πάρκινγκ (πάρκινγκ “Λυρικού” κ.α.) που θα δίνουν τη δυνατότητα ανακούφισης του οξύτατου προβλήματος στάθμευσης που υπάρχει και που εντείνεται την καλοκαιρινή περίοδο.

Ποιοι συμμετέχουν

Από πλευράς Δήμου, η ομάδα εργασίας που έχει συγκροτηθεί αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκο Καλόγερο, τον ειδικό σύμβουλο, μηχανικό, Άγγελο Κουλούρη και υπηρεσιακούς παράγοντες με γνώση του αντικειμένου. Η ομάδα αυτή, θα βρίσκεται σε συνεργασία και επαφή με το Δίκτυο Φορέων και τον ανάδοχο – μελετητή για την τελική διαμόρφωση του Σχεδίου.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που υπέγραψαν σήμερα το Σύμφωνο Συμμετοχής στο “Δίκτυο” είναι: από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπροσωπώντας τη Δήμαρχο, ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Ν. Καλόγερος, ο Αλέξανδρος Πάγκαλης από τις Αστικές Συγκοινωνίες Κέρκυρας, η Σοφία Σπάτουλα από τη Δημοτική Κοινότητα Καναλίων, ο Ιωάννης Αλέγρης από τον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας, ο Γεώργιος Χονδρογιάννης από το Επιμελητήριο Κέρκυρας, ο Ευστ. Μακρής Αντιπρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Περικλής Κατσαρός από την Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κέρκυρας, ο Κωνσταντίνος Τσιριγκάκης από τον Πολιτιστικό – Ποδηλατικό Σύλλογο “Ορθοπεταλιά” Κέρκυρας, ο Νικόλαος Κολοβός από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Σπύρος Ζουμπουλίδης από το Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, ο Κωνσταντίνος Μπατας από το Σύλλογο Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας, ο Θεώδορος Μίαρης από τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ταξί Κέρκυρας “ο Ταξιάρχης”, ο Σπύρος Κουλούρης από τον Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας, ο Διονύσης Κορωνάκης από τον Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Κέρκυρας, ο Νικόλαος Τσαγκάρης από το Σωματείο Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κέρκυρας, ο Γιώργος Κατσαρός από το Σωματείο Τουριστικών Οδηγών Κέρκυρας, ο Ιωάννης Μεταλληνός από το Τμήμα Κέρκυρας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος από την Τροχαία Κέρκυρας, ο Κώστας Μουζακίτης από την Ιόνιο Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και ο Αριστείδης Γιανούσης από το ΕΕΤΕΜ Κέρκυρας.