Ξεκινά η απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τη Δήμαρχο Μερόπη Υδραίου με τον ανάδοχο του έργου. Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι τυχόν ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες παρατημένων οχημάτων να τα απομακρύνουν το συντομότερο δυνατόν εφόσον το επιθυμούν.

Το σύνολο των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα απομακρυνθούν πρόκειται να εκποιηθούν και να παραδοθούν σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ώστε να υποστούν εναλλακτική διαχείριση ως Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ. 

Στόχος της δημοτικής αρχής με τη διαδικασία αυτή είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και φυσικά η ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. Απώτερος σκοπός είναι η ασφάλεια και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης στο Δήμο και εν γένει η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Η σύμβαση, η οποία βασίστηκε στα νομίμως προβλεπόμενα σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς της όρους, έχει χρονικό ορίζοντα δύο ετών με δυνατότητα επέκτασης για ένα ακόμη έτος με τη σύμφωνη γνώμη των δύο συμβαλλόμενων μερών. Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την περισυλλογή των οχημάτων με δικά της μέσα και προσωπικό, σε εβδομαδιαία βάση, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια δημοτική υπηρεσία καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία. Ο εντοπισμός και η καταγραφή των χαρακτηριζόμενων οχημάτων ως εγκαταλελειμμένα θα γίνεται από το Δήμο, διαδικασία η οποία ήδη έχει ξεκινήσει.

Σημειώνεται ότι από τον χαρακτηρισμό ενός οχήματος ως εγκαταλελειμμένο, υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες διατήρησής του και αν τυχόν αναζητηθεί εντός αυτών των χρονικών προθεσμιών, επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη του. Τέλος, επισημαίνεται ότι έχει καθοριστεί πλήρως κάθε βήμα ενεργειών σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την απομάκρυνση και την περαιτέρω διαχείριση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και η όλη διαδικασία μετά και την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και την σημερινή συμβασιοποίηση του έργου, θα γίνεται με επίβλεψη και πιστοποίηση από την υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.